Na czym polega edukacja domowa?

Na czym polega edukacja domowa?

Edukacja domowa – co to jest i na czym polega?

Edukacja domowa, z angielskiego znana jako „homeschooling”, a formalnie „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”, polega na tym, że uczeń zamiast uczęszczać na zajęcia do szkoły, uczy się w domu, a odpowiedzialność za całym proces kształcenia dziecka biorą na siebie rodzice. Z kolei świadectwa ukończenia kolejnych klas uczeń otrzymuje na podstawie rocznych egzaminów.

Edukacja domowa jest w pełni legalną formą kształcenia i uzyskania formalnego uzyskania wykształcenia, równoprawną z typową nauką stacjonarną. Co więcej, od kilku lat edukacja domowa jest regulowana ustawą o systemie oświaty, a nie w przepisach wykonawczych czy interpretacjach. Ustawa, o której mowa to ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe. Uczeń edukacji domowej jest zapisany do szkoły i do konkretnej klasy, posiada również legitymację szkolną, z tą tylko różnicą, że nie uczęszcza na zajęcia do szkoły, a edukację pobiera w domu, pod nadzorem opiekunów prawnych lub rodziców. Co więcej obowiązek szkolny w trybie edukacji domowej można realizować na każdym szczeblu, od zerówki, przez szkołę podstawową i gimnazjum, aż po szkołę średnią.

Jak zapisać dziecko do edukacji domowej?

Chodź do niedawna obowiązywała zasadę, że o edukacji domowej trzeba konieczne zdecydować najpóźniej do 31 maja danego roku, aktualnie od czerwca 2014 roku, obowiązuje dyrektywa mówiąca o tym, że o ED zdecydować można w dowolnym momencie trwania roku szkolnego. Uczeń musi być zapisany do danej szkoły i to pod jej nadzorem przebiega nauczanie domowe, w praktyce dyrektor placówki edukacyjnej, do której zapisane zostaje dziecko, musi wyrazić zgodę na taką formę kształcenia. W sytuacji, gdy dyrektor wyrazi taką zgodę, do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie do szkoły
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do nauczania podstawy programowej
  • zobowiązania do przystąpienia przez dziecko do obowiązkowego egzaminu rocznego
  • opinię z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej

Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczy rozwoju dziecka i przygotowania szkolnego. Co ważne należy pamiętać, że jest to jedynie opinie, dokumenty wydany przez poradnię nie ma mocy pozwolenia lub zabronienia przeprowadzenia edukacji domowej. Niemniej jednak bez niej dyrektor szkoły nie może wydać pozwolenia na nauczanie domowe. Opinię taką wyrabia się na etap zerówki, później na etap 1-3 klasy szkoły podstawowej, następnie klas 4-8, a na koniec pozostaje etap przechodzenia do szkoły średniej.

Po załatwieniu i złożenie wszystkich koniecznych dokumentów oraz dopełnieniu formalności, dziecko podlega danej placówce edukacyjnej, ale nie uczęszcza na zajęcia. Proces jego edukacji zachodzi w domu lub w inny sposób, jaki zorganizują dziecku rodzice. Szkoła natomiast jest odpowiedzialna za przeprowadzenie rocznego egzaminu z realizowanej podstawy programowej. W sytuacji, gdy dziecko nie zaliczy egzaminu, ma obowiązek powrócić do tradycyjnego modelu nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *