Pozew o eksmisję – czym jest i jakie są jego przyczyny?

Pozew o eksmisję - czym jest i jakie są jego przyczyny?

Pozew o eksmisję tj. pozew o opuszczenie, opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego, jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie przed sądem. Pozew jest środkiem ostatecznym, w przypadku gdy inne próby rozwiązania konfliktu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a lokatorem zawiodły. Proces sądowy jest często wynikiem naruszenia warunków umowy najmu, braku płatności czynszu, czy nielegalnego zajmowania nieruchomości.

Czym dokładnie jest pozew o eksmisję i kiedy się go składa?

Przyczyny, dla których może być wniesiony pozew o eksmisję, są różnorodne i mogą obejmować:

 1. Zaległości w płatności czynszu – zaległości w płatności czynszu i innych opłat przez określony czas, uprawniający do skutecznego wypowiedzenia umowy najmu;
 2. Naruszenie warunków umowy najmu – nie przestrzeganie przez najemcę postanowień umowy najmu, na przykład poprzez podnajmowanie lokalu bez zgody wynajmującego, prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym bez zgody właściciela, wyrządzenie znacznych szkód w lokalu;
 3. Wygaśnięcie umowy najmu – zakończenie umowy najmu i jednoczesne dalsze pozostawanie najemcy w lokalu, odmawianie opuszczenia przez najemcę lokalu po wygaśnięciu umowy najmu;
 4. Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – zajmowanie lokalu przez osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu np. osoby, które współzamieszkiwały z najemcą i po wyprowadzce najemcy pozostały w lokalu, a same nigdy nie były najemcami;
 5. Zagrożenie dla bezpieczeństwa – zachowanie lokatora zagrażające bezpieczeństwu osób współzamieszkujących np. przemoc domowa, używanie narkotyków w lokalu, czy inne działania mogące zagrażać innym mieszkańcom budynku;
 6. Konieczność remontu lub rozbiórki budynku – odmowa opuszczenia lokalu w sytuacji gdy budynek wymaga remontu lub ma zostać rozebrany;
 7. Naruszenie prawa – używanie lokalu do nielegalnych działań (np. produkcji narkotyków, prowadzenia nielegalnego biznesu) lub naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i higieny.

Proces eksmisji jest ściśle uregulowany przez prawo, a jego przeprowadzenie musi odbywać się z poszanowaniem praw osób eksmitowanych. Sąd bada zasadność takiego żądania i może wydać wyrok nakazujący eksmisję. Ważne jest, aby wiedzieć, że eksmisja musi być przeprowadzona w sposób humanitarny, a w określonych przepadkach organy gminy zobowiązane są do zapewnienia eksmitowanemu lokalu socjalnego.

Pozew o eksmisję – co możemy uzyskać na jego mocy?

Na mocy pozwu o eksmisję, którego przygotowanie można zlecić prawnikowi lub skorzystać ze wzoru pozwu o eksmisję, można uzyskać kilka kluczowych rezultatów:

 1. Usunięcie niepożądanych lokatorów: Głównym celem pozwu o eksmisję jest uzyskanie wyroku sądowego, który będzie uprawniał do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w którym to postępowaniu komornik podejmie czynności zmierzającego do opuszczenia i opróżnienia i wydania lokalu.
 2. Odzyskanie kontroli nad nieruchomością: Właściciel odzyskuje pełne prawo do dysponowania swoją własnością, co umożliwia mu jej ponowne wynajęcie, sprzedaż lub wykorzystanie według własnych potrzeb.
 3. Zapłata należności: Właściciel równolegle z pozwem o eksmisje może wystąpić z pozwem o zapłatę zaległości czynszowych i innych opłat, jak również opłat z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Właściciel może również wytoczyć powództwo o zapłatę odszkodowania za zniszczenia nieruchomości lub inne straty finansowe wynikające z naruszenia umowy przez lokatora.
 4. Koszty sądowe: W wyroku eksmisyjnym sąd zasądza zwrot kosztów sądowych, i ewentualnych kosztów zastępstwa procesowego powodowi.
 5. Zapobieganie przyszłym problemom: Wygrany pozew o eksmisję może służyć jako precedens lub ostrzeżenie dla innych obecnych lub przyszłych lokatorów, że właściciel będzie stanowczo egzekwował swoje prawa. Jest też lekcją dla właściciela, aby przed podpisaniem kolejnej umowy najmu zweryfikować treść dotychczas stosowanej umowy i ewentualnie skorzystać z dostępnych w internecie wzorów umowy najmu okazjonalnego.

Prawidłowy wzór pozwu o eksmisję przygotowany przez doświadczonego prawnika możesz znaleźć na stronie —> www.klaudynajarzeckoslacz.pl

Podsumowując

 Warto pamiętać, że eksmisja to złożony proces prawny, który wymaga przestrzegania odpowiednich procedur i zasad prawnych. Jeśli sprawa trafi do sądu, obie strony będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów. Sąd rozważy wszystkie okoliczności sprawy, w tym dotychczasowe zachowanie lokatora, stan nieruchomości, czy przyczyny zaległości w płatnościach. Sąd bierze pod uwagę zarówno prawa właściciela, jak i lokatora, starając się znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu. Pozew o eksmisję stosowany jest przy zaległościach w płatnościach, naruszeniach umowy, lub nielegalnym zajmowaniu nieruchomości. Proces może być przeprowadzony jedynie w oparciu o przepisy prawa, zapewniając ochronę zarówno dla właściciela, jak i lokatora. Jego skutkiem może być eksmisja, odszkodowanie i odzyskanie kontroli nad nieruchomością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *