Rodzaje hipotek i ich znaczenie

Rodzaje hipotek i ich znaczenie

Mianem hipoteki określamy ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Bardzo często księgi wieczyste nieruchomości zawierają informacje o ustanowionej hipotece. Ma to na celu zabezpieczenie wierzytelności. Najpopularniejszą formą hipoteki jest zaciągnięty kredyt mieszkaniowy na zakup nieruchomości. Ich najczęstszy podział następuje że względu na sposób utworzenia oraz według zakresu zabezpieczenia. Występuje również hipoteka łączna, która tworzona jest na kilku nieruchomościach.

Hipoteki umowne i przymusowe

Hipoteki umowne i przymusowe to najczęściej spotykany podział. Charakteryzują się umieszczeniem informacji o nich w księdze wieczystej. Jest to warunek konieczny. Istotna rozbieżnością pomiędzy nimi jest decyzja właściciela o ich utworzeniu. Hipoteka umowna powstaje na mocy podpisanego przez niego oświadczenia woli lub podpisanej umowy, posiada możliwość wyboru, czy ktoś poza nim będzie również  określamy jako właściciel. Na jej podstawie są zawierane wszystkie kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości. Na powstanie hipoteki przymusowej nie posiada wpływu. Jest następstwem jest posiadanie niespłaconych zobowiązań. Jej ustanowienie musi być poprzedzone odpowiednim dokumentem. Najczęściej jest to tytuł wykonawczy, postanowienie prokuratora, decyzja administracyjna. Musi posiadać istotną podstawę prawną ustanowienia.

Hipoteki umowne i przymusowe posiadają pierwszeństwo w kolejności wpisu do księgi wieczystej, ich wierzytelności są zaspokojone jako jedne z pierwszym. Poza kolejnością zaspokajane są zobowiązania publicznoprawne. Jest zaspokajana jako pierwsza, bez względu na kolejność wpisu.

Do 2011 roku było praktykowane ustanowienie hipotek zwykłych i kaucyjnych. Obecnie zostały zastąpione przez hipotekę umowną. Jest to działanie, które znacznie upraszcza zastosowanie hipoteki jako zabezpieczenia i dochodzenia swoich roszczeń. Hipoteka umowna, dzięki wprowadzonym nowym regulacjom, posiada możliwość zabezpieczenia przyszłych i bieżących wierzytelności o określonej lub też nie ustalonej kwocie.

Hipoteka zabezpiecza również odsetki oraz koszty postępowania, o ile zostały zawarte w tytule wykonawczym.

Ustanowienie hipoteki – zalety

Ustanowienie hipoteki, w zależności od sytuacji, przynosi korzyści dla dwóch stron. Uzyskanie kredytu na zakup mieszkania dla wielu osób byłoby niemożliwe, gdyby zdecydowali o sfinansowaniu go poprzez kredyt gotówkowy. Z drugiej strony, hipoteka przymusowa jest istotna, kiedy posiadamy niespłacone należności. Umożliwia zabezpieczenie środków do momentu uregulowania lub zlicytowania nieruchomości.

Więcej informacji na temat hipoteki, ich rodzaju i znaczenia znajdziesz na stronie hipotekaodpodstaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *